Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hart voor Wijn

Hart voor Wijn

Telefoonnummer: 06 – 30899889

Emailadres: [email protected]

KVK nummer 75643677

BTW ID nummer NL001152982B04

Bankgegevens:  IBAN NL29RABO0345573382 / BIC RABONL2U

Bij boeking of bestelling van tickets die Hart voor Wijn aanbiedt via haar website www.hartvoorwijn.nl zijn onderstaande algemene voorwaarden automatisch geaccepteerd.

Artikel 1 – Definities

1.1 Hart voor Wijn: de natuurlijke persoon Kirsten Wilhelmina Adriana van Harten, ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 75643677 optredend onder de handelsnaam: Hart voor Wijn.

1.2 De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Hart voor Wijn een overeenkomst sluit met betrekking tot de door met Hart voor Wijn te leveren producten en/of door met Hart voor Wijn te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door met Hart voor Wijn georganiseerde activiteiten.

1.3 De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met Hart voor Wijn, die betrekking heeft op de producten of diensten van met Hart voor Wijn.

1.4 Activiteit: de door met Hart voor Wijn aangeboden diensten.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door met Hart voor Wijn te leveren producten of te verrichten diensten.

2.2 Hart voor Wijn kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

 

Artikel 3 – Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

3.1 Indien de klant Hart voor Wijn verzoekt een offerte uit te brengen ter zake van een bepaalde activiteit of ter zake van bepaalde door Hart voor Wijn te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2 Een door Hart voor Wijn gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij Hart voor Wijn in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod, dan beschouwt Hart voor Wijn dit aanbod als vervallen na verloop van 2 weken na datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere verklaring van Hart voor Wijn nodig is. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding daarvan Hart voor Wijn binnen de termijn van 2 weken heeft bereikt.

3.4 Indien de klant van Hart voor Wijn bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden. Indien de klant bij aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden onder de vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van Hart voor Wijn uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod en vormt dit tegelijk een tegenaanbod.

3.5 Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.

3.6 Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van voorgaand artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen jegens een andere en de beslechting van geschillen.

3.7 De wettelijke leeftijd om deel te namen aan een wijncursus, wijnproeverij of workshop of om wijn te kopen is minimaal 18 jaar.

Artikel 4 – Tarieven

4.1 Hart voor Wijn behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen, die plaatsvinden tussen de opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de klant door te berekenen. Hart voor Wijn is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk aan de klant mee te delen.

4.2 Hart voor Wijn hanteert een vast bedrag per wijncursus, wijnproeverij of workshop de afgesproken tijd.

4.3 Bij diensten die Hart voor Wijn publiekelijk verkoopt via de door haar gebruikte verkoopkanalen is de prijs inclusief BTW. Bij diensten die Hart voor Wijn via offertes offreert aan klanten wordt de BTW specifiek en apart vermeld.  

Artikel 5 – Betaling

5.1 Betaling dient plaats te hebben binnen 14 dagen na factuurdatum. Komt een klant haar betalingsverplichtingen niet of niet geheel na dan is Hart voor Wijn gerechtigd de levering van producten en/of het verrichten van diensten op te schorten.

5.2 Indien betaling binnen de in punt 5.1 genoemde fatale termijn uitblijft is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

5.3 Hart voor Wijn behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vóór de uitvoering van de overeenkomst betaling van de klant te vorderen.

5.4 Bij het boeken van een wijncursus, wijnproeverij of workshop, krijgt de klant een factuur voor het totaalbedrag. Pas wanneer de betaling binnen is, is de reservering bevestigd.

5.5 Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen.

5.6 Alle betalingen dienen in Euro’s te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht betaling in een andere valuta overeengekomen zijn, dan geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die Hart voor Wijn lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening van de klant.

5.7 Indien de klant tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan Hart voor Wijn voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant.

Artikel 6 – Informatievertrekking klant

6.1 De klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan Hart voor Wijn.

6.2 De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbarheid van de ter beschikbaar gestelde gegevens, ook indien deze afkomstig zijn van derden. Deze gegevens worden door Hart voor Wijn vertrouwelijk behandeld.

6.3 De klant vrijwaart Hart voor Wijn voor alle eventuele schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het eerste lid van dit artikel.

6.4 Stelt de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst daardoor vertraging op, dan komen de daaruit voortkomende extra kosten voor rekening van de klant.

Artikel 7– Opdrachtwijzigingen

7.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, door of namens de klant, die leiden tot kosten die niet in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen, worden aan de klant in rekening gebracht door middel van een eindfactuur.

7.2 Bedoelde wijzigingen dienen minimaal 7 dagen voor aanvang van het evenement schriftelijk aan Hart voor Wijn kenbaar te worden gemaakt en door Hart voor Wijn te worden geaccepteerd.

7.3 Wijzigingen die te laat kenbaar worden gemaakt, dan wel niet door Hart voor Wijn worden geaccepteerd, kunnen niet meer worden doorgevoerd ten aanzien van het desbetreffende evenement.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Hart voor Wijn is niet aansprakelijk voor schade door de door Hart voor Wijn geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet zijdens Hart voor Wijn die de schade heeft veroorzaakt.

8.2 Hart voor Wijn is noch jegens de klant noch jegens derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden behoudens opzet zijdens Hart voor Wijn die de schade heeft veroorzaakt. Voor gevolgschade is Hart voor Wijn niet aansprakelijk.

8.3 Hart voor Wijn is noch jegens de wederpartij noch jegens derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet zijdens Hart voor Wijn. De klant vrijwaart Hart voor Wijn voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Hart voor Wijn verrichte diensten en/of producten tenzij sprake is van opzet zijdens Hart voor Wijn.

8.4 Hart voor Wijn zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Hart voor Wijn verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is:

 – niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van Hart voor Wijn en/of door Hart voor Wijn ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken niet aan Hart voor Wijn toe te rekenen zoals bedrijfsstagnatie, ernstige familieomstandigheden, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, droogte, aardbevingen, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Hart voor Wijn is in die gevallen niet schadeplichtig.

8.5 In geval van overmacht behoudt Hart voor Wijn zich het recht voor om van het voorgestelde programma af te wijken. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan het voorgestelde programma.

8.6 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste verzekeringen zoals een WA-verzekering.

 

Artikel 9 – Annulering overeenkomst wijncursus, wijnproeverij of workshop

 

9.1 Zakelijke afnemers. Het door de klant aan Hart voor Wijn opgegeven aantal personen, waarop de opdracht betrekking heeft, is bindend. Wanneer blijkt dat Hart voor Wijn voor meer personen dan geconditioneerd moet leveren, is Hart voor Wijn gerechtigd om de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren of de levering aan deze personen te accepteren tegen de normaal geldende condities. In alle gevallen van annulering is de klant, naast hetgeen tot hiertoe in dit artikel is vermeld, aan Hart voor Wijn verschuldigd al hetgeen zij met betrekking tot de betreffende opdracht, ondanks de annulering, aan derden moet betalen bij wie zij ter zake van die opdracht inkopen heeft gedaan dan wel overeenkomsten heeft gesloten die tot betalingsverplichting van Hart voor Wijn leiden.

Indien de klant de gesloten overeenkomst al dan niet gedeeltelijk (waaronder mede wordt verstaan het terugbrengen van het aantal personen aan het evenement of het in datum verplaatsen ervan) wenst te annuleren, gelden de volgende voorwaarden:

Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 25% van het geoffreerd bedrag aan Hart voor Wijn te betalen.

Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 50% van het geoffreerd bedrag aan Hart voor Wijn te betalen.

Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 75% van het geoffreerd bedrag aan Hart voor Wijn te betalen.

Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van het geoffreerd bedrag aan Hart voor Wijn te betalen.

Annuleringen moeten schriftelijk danwel per e-mail worden ingediend en worden bevestigd door Hart voor Wijn.

 

9.2 Particulieren deelnemers van openbare wijncursus, wijnproeverij of workshop. Indien een de klant de gesloten overeenkomst al dan niet gedeeltelijk (waaronder mede wordt verstaan het terugbrengen van het aantal personen aan het evenement of het in datum verplaatsen ervan) wenst te annuleren, gelden de volgende voorwaarden:

  1. a) Bij annulering meer dan 7 dagen voor aanvang worden de volledige ticketkosten teruggestort aan de klant.
  2. b) Bij annulering 7 dagen of minder voor aanvang verliest de klant het recht om zijn reeds bestelde en betaalde ticket(s) te annuleren.
    De gemaakte kosten worden dan ook niet teruggestort.
  3. c) Het is aan de klant vrij om eventueel zijn of haar ticket(s) zelf door te verkopen. Daarbij mag de klant de verkoopprijs niet
    verhogen en enkel het oorspronkelijke aankoopprijs van het ticket doorbelast.
  4. d) Annuleringen moeten schriftelijk danwel per e-mail worden ingediend en worden bevestigd door Hart voor Wijn.

 

Artikel 10  – (Be)eindigen van de overeenkomst

10.1 Indien Hart voor Wijn het door in rekening gebrachte bedrag van de factuur niet binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement heeft ontvangen, is de overeenkomst van rechtswege ontbonden, waarbij de klant overeenkomstig artikel 8.1 sub d. gehouden is 100% van de factuur aan Hart voor Wijn te voldoen, zonder dat Hart voor Wijn aan de klant enige schadevergoeding is verschuldigd.

10.2 Hart voor Wijn heeft – zonder enige (schade)vergoeding te zijn verschuldigd – te allen tijde het recht een overeenkomst te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, alsmede indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming zou kunnen beschadigen.

10.3 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of anderen onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, is Hart voor Wijn gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de al gesloten overeenkomst, dan wel deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij enige (schade)vergoeding aan de klant is verschuldigd.

Artikel 11 – Auteursrecht

11.1 Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van concepten of evenementen die door Hart voor Wijn tot stand zijn gekomen blijven eigendom van Hart voor Wijn.

11.2 Het is de klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

11.3 Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een wijncursus, wijnproeverij of workshop door een klant, dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan Hart voor Wijn en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.

11.4 Gedeelde presentaties en andere materialen beschikbaar gesteld door Hart voor Wijn, zijn enkel voor persoonlijk gebruik tijdens een wijncursus, wijnproeverij of workshop. Het is de klant niet toegestaan dit materiaal te gebruiken voor overige doeleinden.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na de verleende dienst, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Hart voor Wijn.

12.2 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil.

12.3 Op alle offertes en overeenkomsten tussen Hart voor Wijn en de klant is Nederlands recht van toepassing.

12.4 Partijen zullen enkel een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12.5 Alle geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

12.6 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Hart voor Wijn en betrokken derden 12 maanden.